İLETİŞİM FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu “NTC İletişim Formu Kapsamında Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen NTC MEDYA A.Ş (“Şirket” veya “NTC”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Beylerbeyi Mahallesi Eskiçınar Sk. No: 7/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim NTC tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik

Ad Soyad

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://ntcmedya.com/iletisim/ adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının şirketimizin ilgili departmanlarına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, NTC’in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://ntcmedya.com/iletisim/ adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım

Yurtiçi aktarım yapılmamaktadır.

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim

E-Posta Adresi,

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://ntcmedya.com/iletisim/ / adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının şirketimizin ilgili departmanlarına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, NTC’in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://ntcmedya.com/iletisim/ adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım

Yurtiçi aktarım yapılmamaktadır.

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

İletişim konusu, form kapsamında sunulan açıklamalar, iletişim tarihi ve saat bilgisi, iletişim üzerine gerçekleştirilen geri dönüşler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://ntcmedya.com/iletisim/ adresi üzerinden iletişim formunun doldurulması ile iletişim taleplerine yönelik kayıtların tutulması, iletişim konularının şirketimizin ilgili departmanlarına iletilmesi, iletişim konunuz kapsamında gerekli incelemelerinin yapılması, iletişim talebinize yönelik kayıtların oluşturulması, iletişim taleplerine yönelik olarak cevapların sunulması, NTC’in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://ntcmedya.com/iletisim/ adresi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım

Yurtiçi aktarım yapılmamaktadır.

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·            Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

·            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi BEYLERBEYİ MAH.ESKİ ÇINAR SOK.NO:7/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan ntcmedya@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@ntcmedya.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.